Algemene Voorwaarden MKB Inkoopservice

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MKB Inkoopservice B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, kantoorhoudende te (5222 BH) ‘s-Hertogenbosch aan Daviottenweg 40. Zoals gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72831847.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten en overeenkomsten met één of meer Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven met betrekking tot door deze Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven te leveren diensten;
 • Leverancier: een leverancier van gas en/of elektriciteit;
 • Inkoopovereenkomsten: overeenkomsten tussen de Klant en één of meer Leveranciers, waarbij de Klant van Leverancier(s) gas- en/of elektriciteit koopt.
 • Klant: iedere (rechts)persoon, die met MKB Inkoopservice een overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede voor wie MKB Inkoopservice leveringen en prestaties verricht of zal verrichten, alsmede degene die een aanbod van MKB Inkoopservice heeft ontvangen.
 • Meetbedrijf: een bedrijf dat gecertificeerd is voor het opnemen van elektriciteits-, gas- en/of warmtemeters en dat de kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas en/of warmte aan de Klant in rekening brengt.
 • MKB Inkoopservice: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MKB Inkoopservice, gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch, en/of een aan haar gelieerde natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met of een opdracht aanneemt van de Klant;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van MKB Inkoopservice en op alle gesloten overeenkomsten tussen de Klant en MKB Inkoopservice, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Met het aangaan van een overeenkomst met MKB Inkoopservice of het plaatsen van een opdracht bij MKB Inkoopservice doet de Klant afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door MKB Inkoopservice worden gewijzigd. De Klant wordt geacht met de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben ingestemd, indien hij tegen de toepasselijkheid daarvan niet binnen 7 dagen na toezending door MKB Inkoopservice schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

2.4 Indien enige bepaling uit een tussen de Klant en MKB Inkoopservice gesloten overeenkomst rechtskracht mist, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing, tenzij de instandhouding van de resulterende overeenkomst kennelijk onredelijk is.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes van MKB Inkoopservice zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Offertes komen te vervallen indien zij door de Klant niet binnen twee weken na dagtekening van de offerte schriftelijk zijn aanvaard, tenzij op de overeenkomst anders vermeld.

3.3 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aangeleverde gegevens en documenten. Dit geldt eveneens indien de gegevens en documenten van een derde partij afkomstig zijn.

3.4 MKB Inkoopservice kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs begrijpt dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 MKB Inkoopservice behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Tevens is MKB Inkoopservice gerechtigd om reeds aanvaarde opdrachten te annuleren indien deze niet door een rechtens aangewezen persoon zijn geplaatst, met het recht de overeengekomen prijs van de opdracht en de geleden schade volledig bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant. De door de Klant aangebrachte wijzigingen in de offertes of aanbiedingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van MKB Inkoopservice.

4.2 De ontvangstdatum bij MKB Inkoopservice van de door de Klant ondertekende volmacht of aanbieding geldt als de aanvangsdatum van de overeenkomst.

4.3 MKB Inkoopservice levert een inspanningsverplichting en daarom geen verplichting tot het behalen van een resultaat.

4.4 Eventuele opgegeven of overeengekomen (opleverings)termijnen door MKB Inkoopservice zijn nimmer fatale termijnen.

4.5 Indien de Klant alsnog zelf leveringsovereenkomsten (elders) afsluit, worden de financiële gevolgen hiervan voor MKB Inkoopservice en de leverancier doorbelast aan de Klant.

4.6 MKB Inkoopservice zal de Klant tijdig in kennis stellen van alle gebeurtenissen die van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden van MKB Inkoopservice.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De klant verklaart zich nadrukkelijk akkoord met de inkoop tegen beursprijzen. Deze tarieven fluctueren sterk en MKB Inkoopservice is nimmer aansprakelijk voor het anders uitvallen van de beursprijzen dan verwacht. De klant draagt zelf het prijsrisico.

5.2 Alle in de overeenkomst, offertes en aanbiedingen genoemde bedragen zijn exclusief BTW en exclusief eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen en beursopslagen, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

5.3 MKB Inkoopservice behoudt zich het recht voor de prijzen na einde contractdatum te wijzigen. In geval van een prijsverhoging zal MKB Inkoopservice de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De Klant heeft het recht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de desbetreffende overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan MKB Inkoopservice te zenden verklaring zonder recht op schadevergoeding, tenzij MKB Inkoopservice zich alsdan binnen veertien dagen bereid verklaart de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

Artikel 6 – Facturering en betaling

6.1 In beginsel heeft de Klant na het ontstaan van een overeenkomst een betalingsverplichting jegens de leverancier. Indien de Klant voortvloeiende uit de overeenkomst (tevens) een vergoeding aan MKB Inkoopservice is verschuldigd, zal MKB Inkoopservice hiertoe een factuur aan de Klant doen toekomen.

6.2 De door de Klant verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum op een door MKB Inkoopservice aangegeven rekening te worden voldaan zonder verrekening, korting of opschorting, tenzij schriftelijk anders door MKB Inkoopservice aangegeven.

6.3 Indien er geen prijs overeengekomen is, zal MKB Inkoopservice een fee in rekening brengen bij de geselecteerde energieleverancier.

6.4 Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde betalingstermijn is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant heeft dan echter alsnog veertien dagen de tijd het bedrag handmatig over te boeken aan MKB Inkoopservice.

6.5 Indien na de termijn genoemd in lid 4 nog altijd geen betaling is ontvangen, is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd. Tevens heeft MKB Inkoopservice dan het recht direct leverings-overeenkomsten op naam van de betreffende klant(en) te beëindigen.

6.6 Indien betaling na 30 dagen na dagtekening van een factuur alsnog uitblijft, is de Klant tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. MKB Inkoopservice zal de vordering dan uit handen geven aan een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 40,- (exclusief BTW).

6.7 MKB Inkoopservice is nimmer aansprakelijk voor eventueel schade die voortvloeit uit dit artikel.

6.8 MKB Inkoopservice is gerechtigd openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende Klant onder zich heeft.

Artikel 7 – Volmacht

7.1 In geval van Inkoopadvisering of Verkoopadvisering verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan MKB Inkoopservice en dienst ondergeschikten toestemming om de Klant te vertegenwoordigen en haar rechten en belangen te behartigen. Deze volmacht omvat mede de volgende (rechts)handelingen:

 • Het sluiten van Energieovereenkomsten conform afspraken op Inkoopovereenkomst, inkoop tegen fluctuerende beursprijzen of afspraken tegen gelijkblijvende maandlast;
 • het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische systemen die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten;
 • het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven over aan de Klant in rekening gebrachte bedragen terzake van transport en levering van gas en/of elektriciteit terzake van Energieovereenkomsten;
 • het namens de Klant opvragen van offertes en/of aanbiedingen van (potentiële) Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven;
 • het opvragen van verbruiken en einddata van de lopende contracten, aansluitingen of relevante leveringsovereenkomsten.

7.2 De volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan door de Klant worden herroepen. Een herroeping van deze volmacht dient schriftelijk aangetekend aan het adres van MKB Inkoopservice te worden gezonden. De herroeping heeft werking vanaf de vijfde werkdag na de bevestiging van de ontvangst van de herroeping door MKB Inkoopservice.

Artikel 8 – Werkzaamheden en uitvoering van opdracht

8.1 MKB Inkoopservice verplicht zich om de Klant tijdig op de hoogte te brengen van alle gebeurtenissen die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van zijn werkzaamheden en haar onverwijld in kennis te stellen van de opzegging, beëindiging, wijziging en/of de totstandkoming van Energieovereenkomsten.

8.2 Gedurende de overeenkomst is de Klant verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn.

8.3 MKB Inkoopservice bepaalt op welke wijze en door welke personen de werkzaamheden uitgevoerd worden. MKB Inkoopservice heeft de mogelijkheid onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen. Indien andere deskundigen benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal MKB Inkoopservice deze in overleg met en voor rekening van de Klant inschakelen.

Artikel 9 – Totstandkoming Energieovereenkomsten

9.1 Na de totstandkoming van een Energieovereenkomst zal de geselecteerde leverancier de Klant de bevestiging van de overeenkomst doen toekomen. Dit gebruikelijk binnen 4 – 6 weken na het verwerken van het contract. Bij uitblijven van de bevestiging zal MKB Inkoopservice op verzoek van de Klant een samenvatting van de inhoud van de gesloten (Raam)overeenkomst doen toekomen.

9.2 De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Klant. Indien er door MKB Inkoopservice een Energieovereenkomst wordt gewijzigd, opgezegd en/of beëindigd dan wel een nieuwe Energieovereenkomst voor de Klant wordt gesloten, betreft deze Energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend de Klant. Er komt in dat geval derhalve uitsluitend een Energieovereenkomst tussen Leverancier en de Klant tot stand, waarbij MKB In-koopservice geen partij is. Eventuele kosten en alle financiële schade die MKB Inkoopservice loopt door het vroegtijdig beëindigen van de leveringsovereenkomst worden 1 op 1 door MKB Inkoopservice bij de Klant in rekening gebracht.

9.3 Indien de Klant aan MKB Inkoopservice de opdracht heeft gegeven een Energieovereenkomst overeenkomstig een Specificatie of vaste prijs af te sluiten, zal MKB Inkoopservice zich naar beste kunnen inspannen om een Energieovereenkomst af te sluiten die zoveel mogelijk aan de wensen van de Klant voldoet. MKB Inkoopservice kan echter de inhoud en totstandkoming van de Energieovereenkomst niet garanderen.

9.4 Door MKB Inkoopservice in het kader van de diensten Inkoopadvisering of Verkoopadvisering aan MKB Inkoopservice medegedeelde gas- en/of elektriciteitsprijzen zijn niet bindend, zodat hier door de Klant geen rechten aan kunnen worden ontleend. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas- en elektriciteitsprijzen dagelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.

9.5 Bij het aangaan van een samenwerking beoordeeld MKB Inkoopservice de algemene voorwaarden van de geselecteerde energieleverancier. De leverancier zal de algemene voorwaarden meesturen met haar leveringsovereenkomst/ bevestiging. De algemene voorwaarden staan altijd vermeld op de website van de geselecteerde leverancier.

9.6 Het staat MKB Inkoopservice vrij de aangeboden tarieven of beursprijzen op welke wijze dan ook te kunnen verwezenlijken. Hierdoor heeft MKB Inkoopservice tevens het recht prijzen van de aangeboden producten te doen wijzigen, zodat de Klant het aangeboden (jaarlijkse) tarief alsnog verkrijgt.

Artikel 10 – Duur en beëindiging overeenkomst

10.1 Een overeenkomst duurt voor de periode als contractueel is overeengekomen tussen de Klant en MKB Inkoopservice. Voor zover partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze vóór afloop van de bepaalde termijn, en bij gebreke van een opzegging van volmacht, geacht te worden verlengd voor maximaal een gelijke duur bij een leverancier geselecteerd door De Onderneming en haar partners. Deze leverancier kan afwijken van de leverancier op de initiële overeenkomst.

10.2 Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

10.3 MKB Inkoopservice is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en met de overeenkomst samenhangende overeenkomsten of opdrachten te annuleren, indien:

 • de Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de met MKB Inkoopservice gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst;
 • na het sluiten van de overeenkomst aan MKB Inkoopservice ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van de Klant bekend worden, die, waren de gegevens bekend geweest bij het aangaan van de overeenkomst, tot weigering van het aangaan van de overeenkomst door MKB Inkoopservice zouden hebben geleid;
 • de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of
 • in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Klant.

10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van MKB Inkoopservice op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MKB Inkoopservice tot opschorting van haar verplichtingen of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding of garantie, zulks onverminderd de aan MKB Inkoopservice verder toekomende rechten.

10.5 Het openlaten van de looptijd op de overeenkomst houdt in dat de Klant MKB Inkoopservice machtigt om naar beste kunnen en inzicht voor u de looptijd te bepalen op basis van de marktontwikkelingen. Dit met een maximale periode van 60 maanden.

10.6 Bij opzegging door de Klant voor het verstrijken van de aangegane contractperiode, is ET gerechtigd een opzegboete in rekening te brengen. Hierbij wordt verschil gemaakt tussen kleinverbruik (< 20.000 kWh) en grootverbruik (> 20.000 kWh). De opzegboete voor kleinverbruik bedraagt € 750,00 en de opzegboete voor grootverbruik bedraagt 15% van de resterende contract-waarde van het energiecontract. De berekening van een dergelijke opzegboete wordt door MKB Inkoopservice duidelijk kenbaar gemaakt aan de Klant.

10.7 MKB Inkoopservice vergoedt geen boetes.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

11.1 De doelgroep van de propositie van MKB Inkoopservice is voornamelijk de zakelijke markt. Voor de particulier zonder KvK-inschrijving geldt een bedenktijd van veertien dagen. Voor zakelijke klanten geldt geen bedenktijd.

11.2 Betreft de aansluiting binnen een bedrijfsruimte, dan is de bedenktijd genoemd in het voorgaande lid uitgesloten.

11.3 Indien de Klant reeds gebruik heeft gemaakt van de aansluiting en/of diensten van MKB Inkoopservice, is bedenktijd eveneens verbruikt.

11.4 Indien de Klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel, dient de Klant dit schriftelijk (per post of e-mailbericht) kenbaar te maken aan MKB Inkoopservice. De Klant dient hiervoor gebruik te maken van de contactgegevens als vermeld op de overeenkomst.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 MKB Inkoopservice geeft geen enkele garantie, van welke aard of omvang dan ook, met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. Meer in het bijzonder kan MKB Inkoopservice niet garanderen dat:

 • met betrekking tot de dienst Inkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest voordelige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden; en
 • met betrekking tot de dienst Verkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest gunstige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden.

12.2 Aan door MKB Inkoopservice verstrekte berekeningen met betrekking tot de door de Klant te betalen of te ontvangen bedragen inzake energie- of inkoopovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

12.3 MKB Inkoopservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De Klant is gehouden MKB Inkoopservice te vrijwaren van alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

12.4 MKB Inkoopservice is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten bij de Klant of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Tevens is MKB Inkoopservice niet gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van MKB Inkoopservice werkzaamheden ten behoeve van MKB Inkoopservice verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten vanuit MKB Inkoopservice.

12.5 Eventuele aansprakelijkheid van MKB Inkoopservice is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijk eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot de factuurwaarde van de laatste opdracht.

12.6 In geval van overmacht is MKB Inkoopservice niet aansprakelijk en is MKB Inkoopservice gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: los van de wil van MKB Inkoopservice, elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering, als gevolg van derden die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van MKB Inkoopservice of dat van door hem ingeschakelde derden.

12.7 MKB Inkoopservice neemt bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht, echter is MKB Inkoopservice nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

12.8 MKB Inkoopservice is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat MKB Inkoopservice is uitgegaan van de door de Klant verstrekte gegevens welke onjuist en/of onvolledig zijn.

12.9 De aansprakelijkheidsbeperking genoemd in dit artikel geldt niet voor opzet of grove schuld door personen die in loondienst van MKB Inkoopservice werkzaamheden ten behoeve van MKB Inkoopservice verrichten.

12.10 Alle aanspraken op enige schadevergoeding van de Klant op MKB Inkoopservice dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij MKB Inkoopservice te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Klant zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 13 – Geheimhoudingsplicht

13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij als gevolg van een tussen hen gesloten overeenkomst of opdracht van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

13.2 Door de Klant verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. MKB Inkoopservice respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke en bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte gegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van MKB Inkoopservice. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zoals aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

13.3 In het gegevensbestand van MKB Inkoopservice worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van een overeenkomst of opdracht. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van MKB Inkoopservice wordt gecontroleerd of de Klant diens financiële verplichtingen niet nakomt en wordt dit gegeven door MKB Inkoopservice in haar gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor MKB Inkoopservice en haar partners.

13.4 Het is de Klant niet toegestaan het beeld-/woordmerk, logo en alle overige intellectueel eigendomsrechten van MKB Inkoopservice te gebruiken.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen tussen MKB Inkoopservice en de Klant, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen wiens arrondissement MKB Inkoopservice is gevestigd, thans zijnde rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. MKB Inkoopservice behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.

14.2 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden van MKB Inkoopservice is het Nederlands recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk gelegen in Europa.